Continguts d'aprenentatge de l'EpD en l'àmbit escolar

Eixos Temàtics

Descripció de la proposta d'eixos temàtics que organitzen els continguts d'aprenentatge de la guia
Per concretar els continguts d'aprenentatge de l'educació per al desenvolupament en el context de l’educació escolar obligatòria, s'han definit 6 eixos temàtics:

S'han prioritzat aquells sabers considerats més adequats en el context de l'educació formal, i més concretament en les etapes de primària i secundària.

Inevitablement, moltes altres temàtiques que integren el camp de l’educació per al desenvolupament queden fora del marc conceptual plantejat, per considerar-les més pròpies d’altres etapes d’educació formal i d’altres àmbits educatius no formals i informals.

A continuació podeu consultar els desplegaments curriculars de cada eix, en els quals es concreten els continguts d'aprenentatge (conceptes, procediments i actituds) i la seva gradació al llarg dels diferents cicles de primària i de secundària.

Gènere

Proposta de desplegament curricular de l'eix de Gènere a primària i secundària

Cultura de Pau

Proposta de desplegament curricular de l'eix de Cultura de Pau a primària i secundària

Drets Humans, ciutadania i governança

Proposta de desplegament curricular de l'eix de Drets humans, ciutadania i governança a primària i secundària

Sostenibilitat econòmica i social
Medi Ambient

Proposta de desplegament curricular de l'eix de Medi Ambient a primària i secundària

Interculturalitat

Proposta de desplegament curricular de l'eix d'Interculturalitat a primària i secundària